1800-talet var ett avgörande århundrade i Danmarks historia. Napoleonkrigen hade försatt landet i ekonomisk instabilitet, medan våld och bränder i huvudstaden dikterade villkoren för mångas liv. Samtidigt förlorade kyrkan allt mer makt och den förnuftsiver som upplysningen burit med sig kom sakta att ersättas av romantikens ideal. Denna förändring påverkade såklart även kulturen, som litteratur, teater, skulptur och i allra högsta grad – måleriet.

"Köpenhamn brinner", Christoffer Wilhelm Eckersberg år 1807. Foto: Wikicommons. "Köpenhamn brinner", Christoffer Wilhelm Eckersberg år 1807. Foto: Wikicommons.

Christoffer Wilhelm Eckersberg, det danska måleriets fader

En brytpunkt i det danska måleriet sägs vara Christoffer Wilhelm Eckersbergs berömda vyer från Rom och stadens omgivningar som målades omkring år 1815. Eckersberg föddes år 1783 på Jyllands sydligaste del, Sønderjylland. Efter studier i Köpenhamn och Paris, där Eckersberg studerade under mästaren Jacques Louis David reste han till Rom. Eckersberg spenderade ungefär tre år i staden innan han återvände till Köpenhamn och under dessa år hade han utvecklat sitt måleri avsevärt och visade upp enastående skickligheter. Med hjälp av Louis Davids klassiska ideal kom Eckersbergs talang till sin fulla rätt.

Christoffer Wilhelm Eckersberg, "Familjen Nathanson", 1818. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Christoffer Wilhelm Eckersberg, "Familjen Nathanson", 1818. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

Eckersbergs italienska landskap kan beskrivas som startskottet för den danska guldåldern, och tillbaka i den danska huvudstaden skulle Eckersberg komma att undervisa flera av landets allra främsta bildkonstnärer.

Drömska undertoner

Det måleri som tog sig form under 1800-talets inledande decennier i Danmark stod i skarp kontrast till samhällets misär – vardagens elände lyste helt enkelt med sin frånvaro. Vardagen skildrades med skarpa kontraster och en sällsam noggrannhet men intensifierades av drömska undertoner och misären utelämnades helt ur motivvalen. Resultatet var en lika delar magisk och verklighetsnära bildvärld som uppmuntrade betraktaren till att drömma sig bort.

Christen Købke, "Utsikt från loftet på kornmagasinet vid bageriet i Kastellet, Köpenhamn", 1831. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Christen Købke, "Utsikt från loftet på kornmagasinet vid bageriet i Kastellet, Köpenhamn", 1831. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

En som studerade under Eckersberg i Köpenhamn var Christen Købke, som trots sitt korta liv visade upp en stor begåvning i porträtt, landskaps- och stadsbilder. Købke hade en särskild känsla för att återge det naturliga ljuset och målade med en rik palett. Ett av konstnärens mest uppmärksammade verk är Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro från år 1838, som Købke målade tio år innan sin död.


Constantin Hansen, "En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig", 1850. Olja på papper uppklistrat på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Constantin Hansen, "En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig", 1850. Olja på papper uppklistrat på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

Ett av den danska guldålderns återkommande teman var nordiska myter och sägner. Detta tema var egentligen inte något nytt, utan hade använts som motiv sedan 1770-talet av konstnärer som Nicolai Abildgaard och Erik Paulsen. Bland guldålderns konstnärer användes temat av bland annat Constantin Hansen, Lorenz Frølich och Eckersberg. Nordiska gudasagor, mytologi och den danska forntidshistorien utgjorde alla motiv, som exempelvis Eckersbergs Balders død, från år 1817 och Ægirs Gæstebud av Hansen.


Christen Købke, "Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro", 1838. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Christen Købke, "Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro", 1838. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

Dansk guldålder, 1800 – 1864 (eller 1848?)

Många uppfattar år 1848 som slutet på den danska guldåldern, det år då tre av århundradets ledande konstnärer, Christen Købke, Martinus Rørbye och Johan Thomas Lundbye dör. Dessutom infördes ett konstitutionellt styre i landet och Slesvig-holsteinska kriget bröt ut efter flera års spänning. Men andra daterar guldålderns slut till 16 år senare, år 1864 då nederlaget i Danmarks krig mot Preussen utgör ett tydligt skifte i kultur och måleri.

Constantin Hansen, "Et selskab af danske kunstnere i Rom", 1837. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Constantin Hansen, "Et selskab af danske kunstnere i Rom", 1837. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

Ett av den danska guldålderns mest uppmärksammade verk är Constantin Hansens Danske Kunstnere i Rom från år 1837.  Att många danskar valde att utveckla sitt konstnärskap i Italien, och specifikt i Rom, skulle komma att påverka det danska måleriet ändå in på 1900-talet. Hansens porträtt av konstnärskollegorna målades på beställning av den danska Kunstforeningen för att uppmuntra det danska historie- och landskapsmåleriet. Andra beställare var det danska kungahuset, med kronprinsen Kristian VIII som främsta välgörare.

Martinus Rørbye, "Udsigt fra kunstnerens vindue", 1825. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Martinus Rørbye, "Udsigt fra kunstnerens vindue", 1825. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

Idag är intresset för dansk konst från 1800-talets första hälft större än någonsin, inte minst i Sverige. Flera av världens dominerande konstmuseer, som franska Louvren, The National Gallery i London och The Metropolitan Museum of Art i New York har under åren adderat verk från den danska guldåldern sina samlingar.

Wilhelm Bendz, "Modellskolan på Kunstakademiet i Köpenhamn", 1826. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst. Wilhelm Bendz, "Modellskolan på Kunstakademiet i Köpenhamn", 1826. Olja på duk. SMK, Statens Museum for Kunst.

Mellan den 28 februari – 21 juli visar Nationalmuseum Dansk guldålder, en utställning som fokuserar på danskt måleri från 1800-talets första hälft, med verk av konstnärer som Christoffer Wilhelm Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Peter Christian Skovgaard, Frederik Sødring, Johan Thomas Lundbye och Wilhelm Marstrand. Utställningen är väl värt ett besök och är en av de mest omfattande uppvisningarna av dansk konst från 1800-1864 som gjorts på flera decennier.