Barnebys har tidigare skrivit om flera konststölder, varav konstkuppen mot Kunsthal i Rotterdam varit särskilt uppseendeväckande. Under rättegången återkommer man till frågan, vem som egentligen var ansvarig för säkerheten. En fråga vars svar kan bli en dyr affär för museet. Barnebys ställer några frågor till Ivana Lazarov och Ingalill Iselius på Markel, som dagligen arbetar med att försäkra konst och antikviteter för såväl privatpersoner som auktionshus och museer.

Ponera att det varit ett svenskt museum och att stölden hade ägt rum här. Hade museet varit försäkrat? Hade i så fall försäkringen utfallit?

- Statliga museum i Sverige är försäkrade via staten så där kommer den kommersiella försäkringsmarknaden oftast inte in. När det gäller privata eller kommun- och landstingsägda musuem så ställer de svenska försäkringsgivarna höga krav på säkerhet. Om värdena är i den region som det rörde sig om vid konstkuppen i Rotterdam skulle Markel, och med all säkerhet alla övriga svenska försäkringsgivare, kräva en förhandsbesiktning av lokalen och se att den uppfyller minst skyddsklass 3. Med tanke på att det är en offentlig miljö måste också hänsyn tas till utrymningsvägar som brandskyddsmyndigheten kräver.

Ingalill-and-Ivana_Markel-International_Markel-Sweden_Konstförsäkringar Ivana Lazarov och Ingalill Iselius på försäkringsbolaget Markel som kan allt om försäkringar av konst och antikviteter

Den statliga utställningsgarantin som följer Statens Kulturråds rekommendationer ställer krav på mekaniskt inbrottsskydd (skyddsklass 3), teletekniskt bevakningshjälpmedel , dvs uppdelat på skalskydd av utställningslokal samt punktskydd för föremål. ( Här vet vi att många museum anlitar t.ex Artsec som säkrar tavlor med speciella ramskydd och Markel rekommenderar sina försäkringstagare att konstverk med höga värden som hänger i offentlig miljö ska säkras upp på motsvarande sätt). Ofta sker också kontroll av föremålens hantering samt att lokalernas klimat- och ljusförhållande håller hög standard. Personell bevakning nattetid krävs också och bevakningsfirmor anlitas ofta.
När konst lånas in mellan olika museum ställs höga krav från utlånaren både på alla punkter enligt ovan men även konditionen på verken. Oftast görs en genomgång av konservatorer från långivare respektive låntagare och ett besiktningsprotokoll upprättas över konditionen på de föremål som ska lånas ut. Statusen på föremålen efter lånetiden och vid återlämnande kontrolleras sedan mot detta besiktningsprotokoll. I vissa fall måste det museum som lånar in både säkra upp och förändra inomhusklimatet för att uppfylla de krav som långivaren ställer.

Vid konststölden i Rotterdam framgår det inte vilka krav som ställdes i samband med utlåningen till museet från långivarens sida utan alla tycks skylla på alla när skadan väl har skett. Om Markel skulle försäkra konstverk motsvarande de värden som museet Kunsthal Rotterdam hade, då skulle vi gjort en fullständig genomgång av säkerheten och godkänt denna innan vi erbjuder försäkring. Om skadan likväl hade inträffat så hade Markel varit tvungna att betala ut skadeersättning motsvarande försäkrat värde.

Hur ofta är konst oförsäkrad vid stöld och inbrott?

- Någon sammanställd statistik över hur stor del av konsten som är oförsäkrad vid stöld och inbrott finns inte vad vi känner till. Vad däremot många glömmer bort är att en traditionell hem-villa försäkring kräver att försäkringstagaren måste visa att ett inbrott har skett med forcerat våld t.ex uppbrutna fönster eller dörrar. Sett på detta sätt är konst eller antikviteter vid vissa skadetillfällen oförsäkrade.

Dessutom finns det ofta ett övre tak på hur stora värden hemförsäkringen täcker när det gäller samlingar .

Hur ser det ut för museerna, gäller annorlunda regler än för privata samlare?

- När det gäller museum är deras behov av försäkringsskydd annorlunda än för privata samlare eftersom det bedrivs mer yrkesmässigt och normalt är öppet för allmänheten. Då gäller också krav på brandskydd och utrymningsvägar vilket ibland kan kollidera med de säkerhetsföreskrifter försäkringsgivarna ställer. Museum har ofta utställningar där konst lånas in från utlandet och där utlånarna ställer höga krav både på försäkringsomfattning och säkerhet. Inte bara skydd för själva konstföremålen utan även allmänt ansvar, professionsansvar och förmögenhetsbrott.
Vår uppfattning som försäkringsgivare är dock att personalen på museum är väldigt professionella och måna om att skydda både deras permanenta konst och tillfälliga utställningar och de har mycket god kunskap om värdering av konst.
Dessutom har museum ofta ett behov av transportförsäkring med höga värden samt att försäkringsskyddet även ska omfatta transporter från hela världen. Detta behov är inte lika omfattande för privata samlare men kan självklart förekomma, vilket vi som försäkringsgivare försöker tillmötesgå när det uppstår, som t.ex vid en flytt till annan bostad.

Lucio-Fontana_målning_konstförsäkring_STockholms-Auktionsverk_Markel-Sweden Konst som bör försäkras! Lucio Fontanas, Concetto Spaziale, Attese ropas ut på Stockholms Auktionsverks Nutida & Fotografi den 12-13 november. Utropet är 8-10 miljoner kronor

Vad ska man tänka på när man har konst? Hur skyddar man sin konst bäst?

- Först och främst ska konsten vårdas och för att säkerställa detta bör en samlare ta hjälp av en konservator som gör en genomgång av samlingen. Hur och var tavlorna ska hängas. Att inomhusklimatet är lämplig för konsten. Ett föremåls försämring p.g.a solljus eller slitage medför ett lägre värde på konsten och detta är inte försäkringsbart, utan undantas i samtliga försäkringsskydd.
- Som samlare ska man se till att hålla sig uppdaterad på värdeutvecklingen på sin samling och uppdatera sin försäkring med jämna mellanrum(varannat vart tredje år, såvida inte några verk har haft en exeptionell utveckling under senaste tiden, både upp eller ner i värde) så att försäkringsbelopp ligger så nära ”sanningen” i fråga om värde. Vi som försäkringsgivare har ingen skyldighet att se till att detta sker men vid varje förnyelse så tar Markel den diskussionen med sina försäkringstagare.

Se till att konsten skyddas på bästa sätt mot fysisk skada och förlust och att ha fullgott skydd mot inbrott. Ett tips är att anlita specialiserade säkerhetsexperter för att på bästa sätt säkerställa ett högklassigt skydd för sin konst.
Ofta inbillar man sig att det mesta går på hemförsäkringen, tills den dag man är drabbad, då man får veta annorlunda. Varför anser ni att man ska ha en särskild konstförsäkring utöver hemförsäkringen?

-Därför att en särskild konstförsäkring tar hänsyn till föremålens unika karaktär samt att villkoren är utformade därefter. T.ex att värdet på ”par och set” avser ett komplett set och om ett av föremålen går förlorat kan värdet sjunka med upp till 80% och möjligheten att ersätta det förlorade föremålet med ett likvärdigt är många gånger svårt. En konstförsäkring kan i dessa fall betala ut full ersättning för paret.
Med en konstförsäkring så behöver det inte påvisas inbrott om en tavla blivit stulen – upptäckten måste dock vara nära i tiden och göras sannolik att det rör sig om en stöld, d.v.s ”enkel stöld”. Även transport är inkluderat i konstförsäkringen.
Privata samlare köper och säljer ofta konst under försäkringsperioden och detta är något som Markel väl känner till och det kräver flexibilitet från försäkringsgivaren att anpassa försäkringsskyddet under perioden. Försäkringsvillkoren tar också sikte på detta och ger en försäkringstagare rätt att under försäkringsåret köpa ny konst upp till 25% av det totala värdet på samlingen och den nya konsten är automatiskt täckt under försäkringen.

Hur stor är självrisken?

- Markels standardsjälvrisker är 10 000 kronor för skada orsakad av brand, inbrott eller vatten. På övriga skador är självrisken 2 500 kronor. Om en försäkringstagare önskar ta en högre självrisk som kan påverka premiesättningen så möter det inte några hinder.

Senaste åren har det ju skett ett antal förödande skulpturstölder i offentlig miljö men även i privatpersoners trädgårdar. Tyvärr smälts ofta skulpturerna ner för att tjuvarna ska få betalt för kopparvärdet vilket brukar röra sig om ett par tusenlappar i bästa fall. Det kan röra sig om skulpturer som har ett rent gjutvärde av många hundra tusen kronor, och då är inte det konstnärliga värdet inräknat. Hur försäkrar ni det?
- Detta är ett svårhanterligt ämne framförallt eftersom dessa stölder tenderar att öka. Markel försäkrar fortfarande utomhuskonst, men med en förhöjd självrisk på 80 000 kronor för dyrbara föremål. Vid lägre värden sätt oftas en självrisk i procent i förhållande till värdet.
När det gäller offentlig konst kan många gånger gjutvärdet/kopparvärdet vara högre än det konstnärliga värdet. Bronsstatyer i den offentliga miljön kan vara svåra att värdera. En lokalt känd konstnärs bronsstaty där kan det konstnärliga värdet vara generellt sett ganska lågt. Många gånger finns också gjutformar kvar och i samråd med kunden och konstnären kan en staty återskapas.

Karin-Mamma-Andersson_BUkowskis_Samtida-konst_Markel_konstförsäkringar_Barnebys En av Sveriges mest hyllade samtida konstnärer, Karin Mamma Andersssons "Travelling in the Family" ropas ut på Bukowskis Contemporary 14 november för 5-6 miljoner kronor

Hur vet ett försäkringsbolag om värdet på en konstsamling?

- Denna fråga går inte att besvara generellt men försäkringsbolag som har specialiserat sig på att försäkra konst måste antingen se till att ha kompetensen internt inom bolaget eller skaffa sig ett brett nätverk av konstspecialister och kunniga värderingsmän som de har ett nära samarbete med. Detta gäller både riskbedömning och skadereglering. Slutligen är det ju så att specialiserar sig ett bolag på en viss försäkringsprodukt så blir kunskapen både djupare och bredare och personalen kunnigare.

Så, rent konkret, om jag ska försäkra mitt hem som är fullt av konst, hur går jag till väga ?

-Först och främst ska du ha all din konst väl dokumenterad och värderad. Dessutom ska du anlita en konservator som ger dig råd om hur du säkerställer att din konst upprätthåller god kondition och inte försämras och sjunker i värde – detta är nämligen inte försäkringsbart.
Anlita en säkerhetsexpert som kan ge dig råd om hur du bäst skyddar din konst med olika säkerhets arrangemang.

Kontakta en försäkringsgivare som är specialiserad på konstförsäkring – Ring Markel!

 

Kommentarer